A Hajdú-Bihari Zenei Egyesület alapszabálya

I.
 
1.1. Az egyesület neve: Hajdú-Bihari Zenei Együttesek Egyesülete
1.2. Az egyesület székhelye: 4225 Debrecen, Telek u. 21.
1.3. Az egyesület alapításának éve: 1990.
1.4. Az egyesület mûködési területe: Hajdú-Bihar megye és Debrecen város
1.5. Az egyesület pecsétje: a pecsét köriratban tartalmazza az egyesület nevét és Debrecen 1990. feliratot, középen pedig egy violinkulcsot.
1.6. A Hajdú-Bihari Zenei Együttesek Egyesülete önálló jogi személyként saját alapszabállyal, képviselettel, elkülönült gazdálkodással rendelkező szervezet.
 
II.
 
2.1. A Hajdú-Bihari Zenei Együttesek egyesülete céljait az országos ének-és zenekari szövetség céljaival összhangban jelöli meg, és tevékenységét az országos szövetséggel koordinálva kívánja folytatni. Ezeken túlmenően sajátos, a megyei és városi adottságoknak megfelelően kialakított céljai:
a., Az egyesület tagjainak, tagszervezeteinek érdekképviselete, érdekvédelme.
b., Az egyetemes zenekultúra (népzenei, mûzene, a világi és az egyházi zene) értékeinek feltárása és ápolása, kiemelkedő szerepet biztosítva a magyar zenei értékeknek.
c., éneklő és muzsikáló közösségek tevékenységének támogatása (különösen iskolákban, mûvelődési otthonokban, szakszervezeti szervek keretében, egyházi intézményekben, más szakmai szövetségekben és önálló egyesületekben).
d., Énekkari és zenei találkozók, fesztiválok szervezése, szakmai mûhelyek létrehozása, továbbképzések támogatása.
e., Rendszeres és folyamatos együttmûködés a magyar amatőr zenei mozgalom fejlődésében érdekelt állami, egyházi, társadalmi szervezetekkel és mozgalmakkal, valamint gazdasági társulásokkal, vállalkozásokkal.
f., Nemzetközi kapcsolatok további építése, ápolása, kapcsolattartás a nemzetközi fesztiválok és versenyek szervezőivel.
g., Az egyesület tagjaitól információk begyűjtése, részükre az egyesület rendelkezésére álló információk megadása.
h., A szakmai együttműködés erősítése más zenei társaságokkal és a hivatásos zenei élet képviselőivel,valamint más amatőr művészeti ágak szervezeteivel.
 
III.
 
Az egyesület tagsága
3.1. Az egyesület alapító, rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból áll.
3.2. Az alakuló közgyűlésen belépési szándékukat kifejező alapító tagok felsoroltatnak az alapszabály mellékletében. Máskülönben jogaik és kötelességeik megegyeznek a rendes tagokéval.
3.3. Az egyesület rendes tagja lehet az a jogi személy, szervezet, közösség, vagy természetes személy, amely (aki) belépési nyilatkozatban az alapszabályt magára nézve kötelezően elfogadja, vállalja,hogy az egyesület munkájában tevékenyen részt vesz és az évi tagdíjat befizeti.
3.4. Az egyesület működési területén pártoló tagságot szervez feladatai végrehajtása érdekében. Pártoló tagként felvehető az az intézmény, szervezet, szerv, illetve személy, aki vállalja az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.
3.5. Az egyesületnek lehet tiszteletbeli tagja is, aki kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja az egyesületet.
3.6. Az egyesületbe való belépés önkéntes. Az egyesületi rendes, pártoló és tiszteletbeli tagság felvétellel keletkezik.Az egyesületi rendes, pártoló és tiszteletbeli tagság felvételéről az egyesületi vezetőség dönt, róluk nyilvántartást vezet.
3.7. Az egyesületi tagság kilépéssel, a tagdíj, illetőleg a vállalt anyagi támogatás fizetésének hat hónapnál hosszabb ideig tartó elmulasztásával, továbbá megszűnés, elhalálozás esetén törléssel, illetve a közgyűlés határozata alapján kizárással szűnik meg.
 
IV.
 
Az egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei
4.1. Részt vehet az egyesület céljainak, feladatainak meghatározásában, az alapszabály megfogalmazásában, szervezetének kialakításában.
4.2. Saját jogon ő maga vagy képviselője választhat és választható az egyesület szerveiben, tisztségeire.
4.3. Teljes joggal képviseli a közgyűlésen önmaga, illetve az általa képviseltek érdekeit.
4.4. Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, igényelheti az egyesület érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységét.
4.5. Igénybe veheti az egyesületben lévő tagok szakértelmét, tapasztalatait és információit.
4.6. Igényelheti az egyesület, illetve tagjainak és közösségeinek szolgálatait.
4.7. Részesedhet – a közgyűlés határozata alapján – az alapítvány részből, egyéb pénzbevételből.
4.8. Igénybe veheti az egyesület által megállapított és biztosított kedvezményeket.
4.9. Javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben és jogosult az egyesület törvénysértő határozatának megtámadására.
4.10. Felvilágosítást kérhet az egyesület bármely tevékenységéről, amelyre szervei érdemben válaszolni kötelesek.
4.11. Hivatalos nyomtatványaikon a tagszervezetek az egyesületi tagságuk tényét feltüntethetik. Az egyesület a tagok, illetve képviselőik részére tagsági igazolványt állít ki.
Az egyesületi tagok kötelezettségei
4.12. Az alapszabály betartása
4.13. Rendszeres részvétel az egyesület szerveinek munkájában, elősegítve az egyesület céljainak közös megvalósulását.
4.14. Az egyesületi tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása.
4.15. A tagdíj befizetése, az egyesület vagyonának megóvása.
Az egyesületi pártoló tag jogai:
4.16. Részt vehet az egyesület közgyűlésén, azon szavazati jog illeti meg.
4.17. Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban.
4.18. Részesülhet az egyesület szolgáltatásaiban, kedvezményeiben.
A pártoló tag kötelezettségei:
4.19. Az alapszabály betartása.
4.20. Az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.
A tiszteletbeli tag jogai:
4.21. Megegyezik a pártoló tag jogaival
A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
4.22. Az alapszabály betartása
4.23. Az egyesület céljainak erkölcsi támogatása.
 
V.
 
Az egyesület szervei: Közgyűlés – Vezetőség – Ellenőrző Bizottság
5.1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés az egyesület tagjainak összessége, amely áll a természetes személyi tagokból, illetve a közösségeket képviselő és általuk delegált két-két (karnagy és kórustag) személy képviseletéből. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a bíróság elrendeli, illetve a tagok egyharmada az ok és cél megjelölése mellett azt igényli.
5.2. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok képviselőinek több, mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlést 30 napon belül ismételten össze kell hívni, a másodszori összehívás során az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A meghívót mindkét esetben a közgyűlés előtt 8 nappal meg kell küldeni.
5.3. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazati egyenlőség esetén újbóli szavazás elrendelésére kerül sor. Ha akkor is szavazategyenlőség áll fenn, akkor az elnök szavazata dönt. Kétharmados többség szükséges azonban az egyesület feloszlásának kimondásához, valamint az alapszabály elfogadáshoz, módosításához. A közgyűlés választja meg – többségi szavazattal, három évi tartamra — az egyesület vezetőségét: elnökét, alelnökét, titkárát, tagozatainak vezetőit, gazdaságvezetőjét, az Ellenőrző Bizottság elnökét és kettő tagját. A jelölést a közgyűlés által megválasztott jelölőbizottság végzi.
5.4. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a., Az alapszabály megállapítása és módosítása.
b., Az egyesület gazdálkodásáról szóló éves beszámoló elfogadása,
c, A vezetőség, az Ellenőrző Bizottság, a tagozatok tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása.
d., Az egyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása,
e, Az egyesület vezetőségének három évre szóló megválasztása, illetőleg a megválasztott tisztségekből való visszahívása és felmentése,
f., Dönt alapítványok, pályázatok létesítéséről, kiírásáról.
g., A vezetőség által közgyűlési hatáskörbe utalt egyéb pénzeszközök felhasználásáról való döntés.
h., A tagdíj fizetés összegének megállapítása, illetőleg a pártoló tagok anyagi hozzájárulása legkisebb mértékének meghatározása.
5.5. A vezetőség az egyesület képviselő, végrehajtó és irányító szerve. A vezetőség szükség szerint, de legalább kéthavonta tart ülést. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.

5.6. Az egyesület vezetőségének feladata és hatásköre:

a., az egyesületi tevékenység szervezése és irányítása
b., A tagok és tagszervezetek közötti koordináció ós kooperáció segítése.
c, Az egyesület költségvetésének kidolgozása, az éves program, munka- és ülésterv jóváhagyása.
d., A tagdíj, a pártoló tagok anyagi hozzájárulásának beszedése.
e, Az egyesület működéséhez szükséges feltételek megteremtésének elősegítése.
f., A vezetőség saját ügyrendjének meghatározása.
g., Az elnök, alelnök, titkár két elnökségi ülés közötti munkájának elfogadása.
h., Határozathozatal a közgyűlés, illetve rendkívüli közgyűlés időpontjáról, napirendjéről.
i., Döntés az egyesületbe való felvételről, a tagsági viszony megszűnéséről, kizárásról.
j., A tisztségből megvált vezetőségi tagok helyére az egyesület tagjai sorából új személyek behívása.
k., Döntés a közgyűlési hatáskörbe nem utalt pénzeszközök odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, egyéb szolgáltatások felhasználhatóságáról.

5.7. Az egyesület elnöke:
a., Vezeti a közgyűlést, illetve a vezetőség üléseit.
b., Képviseli az egyesületet.
c., Kapcsolatot tart az országos szövetséggel, illetőleg más társadalmi, gazdasági szervezetekkel.
d., Intézkedik és dönt a közgyűlés vagy a vezetőség által hatáskörébe, utalt ügyekben.

5.8., Az egyesület alelnöke:Az alelnök az elnök megbízásából vagy annak tartól távollétében teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli az egyesületet a vezetőség által meghatározott munkamegosztás alapján.

5.9. A titkár feladatai:

a., Az egyesület éves gazdálkodásának, programjának, éves munka- és üléstervének kidolgozása.
b., Az egyesület operatív ügyeinek vitele, szervezése.
c., A vezetőség által átruházott feladatok ellátása.

5.10. A tagozatvezetők feladatai:Külön kialakított ügyrend alapján irányítják a tagozatok munkáját.

5.11. Az Ellenőrző Bizottság elnökből és kettő tagból áll. Üléseit szükség szerint tartja.

5.12. Az Ellenőrző Bizottság feladatai:

a., Ellenőrzi a közgyűlést és a vezetőség határozatainak végrehajtását, felügyeli az egyesület szerveinek működését.
b., Az egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének figyelemmel kísérése, vizsgálata, ellenőrzése.
c, A tagsági díj befizetések ellenőrzése, az anyagi támogatások időarányos befizetésének ellenőrzése.
d., A tisztségétől megvált ellenőrző bizottsági elnök, illetőleg tag helyére az egyesületi tagok sorából új személyek behívása.

5.13. Az Ellenőrző Bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik.

5.14. Az Ellenőrző Bizottságnak nem lehet tagja az, aki az egyesület alkalmazásában áll, a vezetőség tagja, vagy az egyesületnél gazdasági feladatokat lát el.

5.15. Az Ellenőrző Bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja a vezetőséget, szükség szerint a felügyeletet gyakorló szervet.

5.16. Az egyesület: Felnőtt kórusok, Gyermek és ifjúsági Kórusok, Népzenei együttesek, Zenekari tagozatokat hoz létre.

VI.

Az egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása

6.1. Az egyesület bevételei:

a., A tagsági díj
b., Jogi személyek és természetes személyek támogatásai, felajánlásai, hozzájárulásai
c., Az egyesület által kitűzött célok elérése érdekében kifejtett vállalkozási tevékenységből származó saját bevétel.
d., Rendezvényi és egyéb bevétel.

6.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

6.3. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok, tagszervesetek csak a tagdíjat kötelesek megfizetni, az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

6.4. Az egyesület működésével kapcsolatos költségvetési gazdálkodást a gazdasági vezető végzi.

VII.

Az egyesület ügyrendje

7. 1. Az egyesület működését, a vezetőség, az Ellenőrző Bizottság, a tagozatok szervezetét, feladatait és működését érintő, az alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvető kérdéseket ügyrendben kell meghatározni. Az ügyrend nem állhat ellentétben az egyesület alapszabályával .

VIII.

Az egyesület megszűnése

8.1. Az egyesület megszűnik:

a., A feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja.
b., Bíróság feloszlatja.
c., Megszűnésének bíróság általi megállapításával.

Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése utáni vagyonról a közgyűlés rendelkezik.

Ezen alapszabályt a Hajdú-Bihari Zene együttesek Egyesülete 1990 október 5-én Debrecenben megtartott alakuló ülése egyhangú szavazattal elfogadta.